Szabályok 2011-től

2017.01.24 12:36

2.A Hpt. rögzítette azokat a szakmai követelményeket, amiknek a közvetítővel munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyeknek meg kellett felelniük. A módosítás a szakmai követelményeknek való megfelelést kiterjeszti a közvetítői alvállalkozóval jogviszonyban álló természetes személyekre is, valamint kiegészíti a szakirányú felsőfokú végzettség és azon szakképesítések felsorolását, amiket a középfokú végzettséggel együtt elfogad. A Hpt. módosított szövege a következő, a módosítást aláhúzás jelzi:

„219/D. § (1) A közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval – e tevékenységi körében –munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – csak olyan természetes személy lehet, aki

a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel [68. § (3) bekezdés], vagy

b) középiskolai végzettséggel és

ba) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,

bb) pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítéssel,

bc) banki szakügyintézői szakképesítéssel,

bd) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,

be) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai oklevelével,

bf) a ba)–bk) pontokban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel, vagy

c) külön jogszabályban meghatározott, a Felügyelet által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványával rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában szakirányú felsőfokú végzettségnek minősülnek

a) a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerezhető gazdasági agrármérnök szakképzettség, vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon szerezhető szakképzettség,

b) jogász szakképzetség

c) könyvvizsgálói képesítés

d) felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés,

e) a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésen szerezhető agrármérnök szakképzettség vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési  agrármérnök alapképzési szakon szerezhető szakképzettség és,

c) a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági felsőoktatásban szerzett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.

Kérjük, hogy azon közvetítőink, illetve alvállalkozóik, akik a fenti követelménynek még nem felelnek meg, ezen dátumot kísérjék figyelemmel és ezen időpontig teljesítsék az elvárásokat.

3.A független közvetítő tájékoztatási kötelezettségét a Hpt. eddig akként rögzítette, hogy a független közvetítő köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de legalább 3 szolgáltató versengő ajánlatát elemezni és átadni. Ha a többes kiemelt közvetítő

csak kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot kell elemezni és átadni.

A jogalkotó indokolatlannak találta, hogy csak a többes kiemelt közvetítő tekintetében rögzítette jogszabály, hogy ha csak két versengő szolgáltatást közvetít, akkor elég a két ajánlat átadása, ezért a módosított szöveg ezt a kivételt már nem tartalmazza, hanem egységesen a független közvetítő megjelölést használja, vagyis bármely független közvetítőnek elég 2 versengő ajánlatot átadnia, ha eleve csak kettőt közvetít.